← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΗΙ4ΟΡ1Υ-6ΝΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
37897
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που είχαν επιβληθεί με τη με αρ. πρωτ. 710-20-3-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔ8ΟΡ1Υ-81Θ) για τη δραστηριότητα «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γιαννιτσών συνολικής δυναμικότητας ι.π 38500 άτομα με συλλεκτήριους αγωγούς και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων από τους οικισμούς Δαμιανού Αρχοντικού Παραλίμνης Αμπελιών και Μελισσιού Δήμου Πέλλας ΠΕ Πέλλας» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4951-2022.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΙ4ΟΡ1Υ-6ΝΗ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΔ8ΟΡ1Υ-81Θ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
710
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
20/03/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πέλλας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
365202.06
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4514134.27
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.769740
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.404560
NATURA 2000
ΟΧΙ