← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΒΡ0ΟΡ1Υ-2ΦΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
39743
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7128-29-9-2016 (ΑΔΑ:ΩΤΩΦΟΡ1Υ-ΗΧ8) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την λειτουργία της δραστηριότητας «Ελαιοτριβείο & Συσκευαστήριο Ελαιόλαδου της εταιρίας Γ. Λαφαζάνης & Σια Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένη σε τμήμα του 857 ΤΚ Αμφίπολης ΔΕ Αμφίπολης Δ. Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2301893026).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Γ. Λαφαζάνης & Σια Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΡ0ΟΡ1Υ-2ΦΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΤΩΦΟΡ1Υ-ΗΧ8
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
7128
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
29/09/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
11
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αμφίπολης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
487967.582
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4517095.004
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.807350
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.859120
NATURA 2000
ΟΧΙ