← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΘΡΜΟΡ1Γ-2Τ4
Αρ. πρωτοκόλλου
3139
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-01-23
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορά την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚOY ΣΤΑΘΜOY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΟΣ 49,999 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΕΛΙΚΙ» Δ.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ-ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ , Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΝ ΙΚΕ»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΝ ΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΡΜΟΡ1Γ-2Τ4/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νικολάου Σκουφά
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Άρτας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
244708
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4331249
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.095660
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.049810
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22165