← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Δ3ΠΟΡ1Υ-ΡΩΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
11550
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Παράταση ισχύος υπ’ αριθ. 519-1402-17-02-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΕ9ΟΡ1Υ-Ξ5Ρ) Απόφαση Έγκρισης για την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου μαρμάρων εμβαδού 34.310,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Γκρεμοί», Τ.Κ. Παναγιάς Δήμου Θάσου Π.Ε. Θάσου από την εταιρεία «Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 6Δ3ΠΟΡ1Υ-ΡΩΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΕ9ΟΡ1Υ-Ξ5Ρ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
519/1402
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/02/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θάσου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
NATURA 2000
ΝΑΙ