← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΒΦΜΟΡ1Φ-Λ6Ψ
Αρ. πρωτοκόλλου
93164 π.ε.
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής 22,8 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” στη θέση “Γαϊδουροβούνι”, των Δ.Ε. Μολάων και Νιάτων, των Δήμων Μονεμβασιάς και Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΒΦΜΟΡ1Φ-Λ6Ψ /document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μονεμβασιάς
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Λακωνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
402954
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4085745
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.915340
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.912210
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22160