← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΗΜΥΟΡ1Θ-ΙΨ8
Αρ. πρωτοκόλλου
4336πε
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Ανανέωση-Τροποποίηση-Επικαιροποίηση<br /> της με αρ. πρωτ. 134-5-04-2012 ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:<br /> «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Διάθεσης Λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μέσα Μουλιανών Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΜΥΟΡ1Θ-ΙΨ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β4ΩΚΟΡ1Θ-Α0Ξ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
134
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/04/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
20
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Σητείας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.138820
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.125500
NATURA 2000
ΟΧΙ