← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ36ΕΟΡ10-ΖΩ2
Αρ. πρωτοκόλλου
4839
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 183030-08-09-2021 Απόφασης Ανανέωσης– Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 5029-122969-10-11-2010 ΑΕΠΟ, για τη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, της ΔΕ Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ36ΕΟΡ10-ΖΩ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΒΠΒΟΡ10-8ΛΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
183030
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
08/09/2021
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
95
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ρήγα Φερραίου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Μαγνησίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
396976.98
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4361098.20
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.395840
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.805310
NATURA 2000
ΟΧΙ