← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΑΠ1ΟΡ1Υ-ΕΑ6
Αρ. πρωτοκόλλου
10585
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 264201-05.11.2021 (ΑΔΑ: 64ΕΠΟΡ1Υ-9ΩΗ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανία παραγωγής κεραμικών προϊόντων» της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.», που είναι εγκαταστημένη στη Ν. Σάντα, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εγκατάστασης νέων δεξαμενών υγραερίου και λόγω υπαγωγής στην ανώτερη βαθμίδα της Κ.Υ.Α. 172058-2016 (SEVESO III) (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2103496226)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑΠ1ΟΡ1Υ-ΕΑ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
64ΕΠΟΡ1Υ-9ΩΗ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
264201
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/11/2021
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
119
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Upper tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κιλκίς
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κιλκίς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
406674.37
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4521667.95
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.843340
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.894730
NATURA 2000
ΟΧΙ