← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΩ03ΟΡ10-Α3Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
4929
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 59,994ΜWp, στη θέση «ΡΑΧΗ» της Δ.Κ. Αλμυρού, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΙΒ VOGT GREECE 6 MONOΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
IB VOGT GREECE 6 MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩ03ΟΡ10-Α3Γ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλμυρού
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Μαγνησίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
383194.14
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4345548.06
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.254000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.647990
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22156