← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΨ44ΟΡ1Υ-ΛΩ8
Αρ. πρωτοκόλλου
10341
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Του Εμπορικού Καταστήματος LEROY MERLIN που βρίσκεται εντός του επιχειρηματικού πάρκου FLORIDA στην οδό Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 80, στο Δ.Δ. Πυλαίας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕT 2207810223)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨ44ΟΡ1Υ-ΛΩ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
23
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΝΑΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πυλαίας - Χορτιάτη
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
413777
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4489446
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.553880
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.983390
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22155