← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΑΧ1ΟΡ1Υ-Π9Γ
Αρ. πρωτοκόλλου
10524/23-01-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-01-23
Θέμα
ΤροποποίησητωνΠεριβαλλοντικών Όρων,που είχαν επιβληθεί με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 8083-24-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΛΥΟΡ1Υ-ΠΦΥ) Απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε ενεργό λατομείο βιομηχανικού ορυκτού Αργίλουσυνολικής έκτασης 85.241,96τ.μ, λόγωαναθεώρησης των εργασιών αποκατάστασης, σε τμήμα έκτασης 34.079,29τ.μ.όπου το κοίτασμα Αργίλου έχει αποληφθεί πλήρως, με εγκατάσταση και λειτουργία αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης με στερεά αδρανή - μη επικίνδυνα απόβλητα, στην θέση «Καβακλή», ΤΚ Γαλλικού, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, με ΠΕΤ: 2205779628. Φορέας εκμετάλλευσης: «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.)»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΕΒΕ)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΑΧ1ΟΡ1Υ-Π9Γ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΛΛΥΟΡ1Υ-ΠΦΥ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
8083
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
24/11/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
17
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κιλκίς
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κιλκίς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
402627
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4527342
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.893970
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.845840
NATURA 2000
ΟΧΙ