← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΛΜ6ΟΡ1Υ-ΙΙΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
10219
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-01-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 0,999 MW, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο στη θέση «Σουρλί», της ΤΚ Μηλιάς, της ΔΕ Πέτρας, του Δήμου Κατερίνης, της ΠΕ Πιερίας (Π.Κ.Μ.)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΛΜ6ΟΡ1Υ-ΙΙΒ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κατερίνης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
359614.415
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4458189.022
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.265000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.350770
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22148