← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Λ6ΤΟΡ1Κ-417
Αρ. πρωτοκόλλου
4384
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-01-23
Θέμα
Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 4208-500-ΠΕΡΙΒ-9-19-07-2012 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44513-2678-30-05-2018 Απόφαση, για τη δραστηριότητα υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), με αλλαγή επωνυμίας - φορέα της δραστηριότητας, από την εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” στο νέο φορέα ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., στη θέση “Λαμπρικά - Μύντρεζα” του Δήμου Κορωπίου Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Λ6ΤΟΡ1Κ-417/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΩΖ3ΟΡ1Κ-ΤΙ9
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
44513/2678/18
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
30/05/2018
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κρωπίας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
NATURA 2000
ΟΧΙ