← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΔΥΨ4653Π8-ΒΑ2
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82884/5659
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-01-23
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-89779-5885-18.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΔΣ4653Π8-37Π) Απόφασης Έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του μεταλλουργικού εργοστασίου της εταιρείας “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Ε.Δ.) ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ)” πρώην (“ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.”) και των συνοδών δραστηριοτήτων (σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, λιμενικές εγκαταστάσεις, λατομείο ασβεστόλιθου, χώροι απόθεσης στερεών αποβλήτων), που λειτουργεί στη θέση Άγιος Νικόλαος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Φορέας έργου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΔΥΨ4653Π8-ΒΑ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΤΔΣ4653Π8-37Π
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/89779/5885
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
18/09/2020
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
150
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Upper tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
NATURA 2000
ΟΧΙ