← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΟΛ54653Π8-ΣΓΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91844/6271
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-09-22
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184437-10-01-2014 ΑΕΠΟ του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στο 5ο χλμ Βόλου – Αγριάς του Ν. Μαγνησίας
Φορέας έργου
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΛ54653Π8-ΣΓΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ψ2ΘΣ4653Π8-5ΗΓ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
35842/2058
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
29/04/2021
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
121
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Βόλου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Μαγνησίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
412544.373
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4356186.001
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.353300
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.986710
NATURA 2000
ΟΧΙ