← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΧΧΨΟΡ1Υ-83Κ
Αρ. πρωτοκόλλου
130455
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-05-22
Θέμα
2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 3152-23-09-16 Α.Ε.Π.Ο. της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Μ.Θ. πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας από 67.208 σε 97.448 πτηνά πάχυνσης και υφιστάμενη γεώτρηση, της Τηλέμαχος Φλιάτης & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται εγκατεστημένη στα με αριθμό 534 & 535 αγροτεμάχια της εκτός σχεδίου περιοχής ΔΔ Βασιλουδίου του Δήμου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΦΛΙΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ ΩΧΧΨΟΡ1Υ-83Κ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
64ΨΤΟΡ1Υ-Λ3Λ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
7317
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22/08/2018
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΝΑΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λαγκαδά
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
430210.58
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4498580.80
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.637710
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.176460
NATURA 2000
ΝΑΙ