← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ3ΓΨΟΡ1Υ-ΓΥΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
102468
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-06-21
Θέμα
1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3508-12-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΔΨΟΡ1Υ-ΜΕ3) Απόφασης Αναπλ. Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής ΑΔΜΘ Ανανέωσης, Τροποποίησης και Κωδικοποίησης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρίας REPLAN A.E. (πρώην «Κωνσταντινίδης Ιωάννης και Σια Ο.Ε.») που βρίσκεται στα αγρτ. 588 & 589 (εκτός σχεδίου) αγροτεμάχια Νεοχωρούδας, Δ. Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 1907128522).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
REPLAN AE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ3ΓΨΟΡ1Υ-ΓΥΠ /document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΨΔΨΟΡ1Υ-ΜΕ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3508
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/06/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
220
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωραιοκάστρου
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
401672.785
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4508155.645
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.721050
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.837540
NATURA 2000
ΟΧΙ