← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΠΘΞ4653Π8-4Γ0
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33466/2301
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-04-21
Θέμα
28038. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου «ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΛΑΚΚΙΑΣ» της ΔΕΗ Α.Ε, συνολικής έκτασης 61.830.603 τ.μ. Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας.
Φορέας έργου
ΔΕΗ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΘΞ4653Π8-4Γ0/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
100533/201/23.01.2004
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/01/2004
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Μεγαλόπολης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
0.002660
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.211110
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
18564