← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΗ20ΟΡ1Υ-Θ2Δ
Αρ. πρωτοκόλλου
15864
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-03-21
Θέμα
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3719-1535-17-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΔ0ΟΡ1Υ-ΝΛ1) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., ως προς την ενσωμάτωση σε αυτήν της άδειας έγκρισης επέμβασης, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 29.000 τ.μ στη θέση «Σαλιάρα», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2001237722)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΗ20ΟΡ1Υ-Θ2Δ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΜΔ0ΟΡ1Υ-ΝΛ1
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
15864
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/11/2015
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θάσου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
NATURA 2000
ΝΑΙ