← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΤΜΞΟΡ1Υ-Ζ5Ο
Αρ. πρωτοκόλλου
8882
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-20
Θέμα
1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1332-01-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΣ8OΡ1Υ-3ΜΣ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ» της εταιρίας «Μαρκούδης Ε.Π.Ε.» στα αγροτεμάχια 7 και 8 Ν. Ρυσίου, Δ. Θέρμης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Μαρκούδης Ε.Π.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 6ΤΜΞΟΡ1Υ-Ζ5Ο/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΞΣ8ΟΡ1Υ-3ΜΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1332
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
01/03/2018
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θέρμης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
416232.28
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4484920.52
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.513370
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.012990
NATURA 2000
ΟΧΙ