← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΝ1Λ4653Π8-3ΥΞ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74088/4520
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-07-20
Θέμα
10180_Τροποποίηση – αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αρ. ΠΕΧΩ 2397-04-05-2004-Φ.ΠΕΡΙΒ.5-29-10-2004 ΑΕΠΟ, όπως σήμερα ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 380.216 τ.μ. & για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών σε χώρο όμορο του λατομικού έκτασης 79.170 τ.μ., της εταιρείας ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Ε., που βρίσκεται εντός της περιοχής συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων στη θέση «Ξηρόρεμα» του Δήμου Ασπροπύργου Δυτικής Αττικής
Φορέας έργου
ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝ1Λ4653Π8-3ΥΞ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΥΗΓ4653Π8-9ΟΙ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26239
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
10/03/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
463158.000000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
4220016.000000
NATURA 2000
ΟΧΙ