← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΥ7ΛΟΡ1Υ-35Χ
Αρ. πρωτοκόλλου
4368π.ε.
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-19
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων [ανανέωση και τροποποίηση αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά δραστηριότητας ως προς την εγκατάσταση επιπλέον μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και αναδιατύπωση των προηγουμένων Α.Ε.Π.Ο.] για τη λειτουργία «Συγκροτήματος επεξεργασίας, διαλογής και καθαρισμού αδρανών υλικών που προμηθεύεται από τρίτους», στην κτηματική περιοχή Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου του Ν. Ροδόπης, από την «ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥ7ΛΟΡ1Υ-35Χ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4022
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14/07/2008
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
130
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ιάσμου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
602180
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4553000
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.124430
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.219010
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
11875