← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Μ9ΒΟΡ1Φ-ΡΘ5
Αρ. πρωτοκόλλου
13670
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-19
Θέμα
«Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 19408-9770-17.12.2014 (ΑΔΑ: 7ΒΓΗΟΡ1Φ-3Η0) Απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων, στη θέση «Όρμος Σκρόφα», Νήσου Οξειάς, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα – οικίσκος) και την συμπλήρωση των Περιβαλλοντικών Όρων, ιδιοκτησίας εταιρείας «ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε.»».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΔΩΤΟ Α.Β.Ε.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Μ9ΒΟΡ1Φ-ΡΘ5/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΒΓΗΟΡ1Φ-3Η0
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19408/9770
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/12/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ιθάκης
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
248046
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4243956
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.310970
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.120070
NATURA 2000
ΟΧΙ