← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΨΠΤΟΡ10-Ψ1Φ
Αρ. πρωτοκόλλου
262/17101
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-19
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και τη μονάδα παραγωγής στερεών δευτερογενών καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρίας «ECORECOVERY S.A.» στη θέση «Γύρα ή Κoϊδελές» της Τ.Κ. Στεφάνης του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
«ECORECOVERY S.A.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΠΤΟΡ10-Ψ1Φ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τανάγρας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
458978.04
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4220491.37
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.133940
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.533620
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
11873