← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΜΚ9ΟΡ1Γ-ΑΦ7
Αρ. πρωτοκόλλου
11870
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-19
Θέμα
Ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με Α.Π. 140-19.03.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου «Μονάδα επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (βιοαέριο) ισχύος 120 KW και οργανικών λιπασμάτων’ της εταιρίας ‘Γρηγοριάδης και Σοφολόγης Ο.Ε.’ στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης». Αναδιατύπωση όρων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Γρηγοριάδης και Σοφολόγης Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΚ9ΟΡ1Γ-ΑΦ7/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
140
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19/03/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
7
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
322228.84
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4472427.12
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.386090
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.907400
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
11872