← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω73ΕΟΡ1Κ-ΦΜΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
97447/5316/2017/2018
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-10-18
Θέμα
1. Ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ-Φ 955-23-14-01-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα "Νομιμοποίηση και Επισκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου στη θέση 'ΚΑΜΙΝΙ' Ν. Ύδρας", με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΤΙΚO ΛΙΜΕΝΙΚO ΤΑΜΕIΟ YΔΡΑΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω73ΕΟΡ1Κ-ΦΜΙ /document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
ΠΕΧΩ/Φ955/23
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14/01/2010
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ύδρας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Πειραιώς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
451773.43
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4133268.27
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.347460
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.457190
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
11349