← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Η0ΒΟΡ1Υ-1ΣΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
3801
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-10-18
Θέμα
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.4907-25-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΚ77ΟΡ1Υ-1ΒΚ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.1362-25-05-2017(ΑΔΑ:ΩΜ1ΣΟΡ1Υ-ΓΒΔ) Απόφαση, μονάδας εκτροφής – πάχυνσης χοίρων,ιδιοκτησίας Νεδέλκου Γεωργίου στη Χωριστή Δράμας του Δήμου Δράμας, ΠΕ Δράμας, ως προς την αύξηση της δυναμικότητας σε 2.950 θέσεις χοίρων πάχυνσης (368,75 ισοδύναμα ζώα), την επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και τροποποίηση της δεξαμενής αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Η0ΒΟΡ1Υ-1ΣΙ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΚ77ΟΡ1Υ-1ΒΚ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4907
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
25/11/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Δράμας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
518781.97
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4552651.35
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.127510
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.225540
NATURA 2000
ΟΧΙ