← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΙΞ0-47Θ
Αρ. πρωτοκόλλου
165216
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-13
Θέμα
Θέμα : I)Ανανέωση χρονικής ισχύος της υπ΄αριθ.84978/24-12-2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέος Αγωγός για την Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου» στο Νομό Κοζάνης.<br /> II)Αντικατάσταση του τίτλου του έργου ως ακολούθως: «Νέος Αγωγός για την Ύδρευση των ΑΗΣ Καρδιάς, Αγ. Δημητρίου, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου» στο Νομό Κοζάνης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
ΔΕΗ Α.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΙΞ0-47Θ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Κοζάνης
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
369