← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΙΞ0-ΨΘΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
165627
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-13
Θέμα
ΘΕΜΑ: i. Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 106796/17.8.2006 για τα έργα αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας<br /> ii. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αποχέτευσης στους παραλίμνιους οικισμούς Νότιας Τριχωνίδας του Δήμου Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
Φορέας έργου
ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΙΞ0-ΨΘΡ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Αγρινίου
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αιτωλοακαρνανίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.653040
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.454980
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
542