← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΤΥΕΟΡ1Γ-ΕΛΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
15581
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.181551-22.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΤΟΡ1Γ-ΔΑ0) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2-4ης ομάδας: «Εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω προσθήκης εξωτερικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων από Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού προς την ομώνυμη ΕΕΛ. Φορέας του έργου: «ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Δήμος Άργους Ορεστικού
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΥΕΟΡ1Γ-ΕΛΣ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΟ8ΤΟΡ1Γ-ΔΑ0
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ορεστίδος
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
269506.955
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4479367.051
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.435650
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.284340
NATURA 2000
ΟΧΙ