← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΤΤΩΟΡ1Υ-ΖΟ1
Αρ. πρωτοκόλλου
6968/πε
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. αριθ. πρωτ. 545-11-02-2013 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ του έργου: “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί τη Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας του Δήμου Βέροιας” Π.Ε. Ημαθίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤΤΩΟΡ1Υ-ΖΟ1/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΥ2ΟΡ1Υ-ΗΒΗ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Βέροιας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Ημαθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
359476.085
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4487228.794
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.526500
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.342750
NATURA 2000
ΝΑΙ