← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΣΡΝΟΡ1Υ-Λ0Χ
Αρ. πρωτοκόλλου
322
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-18
Θέμα
Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 33-13-1-2017 (ΑΔΑ:6Y49OP1Y-ΣΤ) Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ του έργου: “ Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά» ΠΕ Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Δήμος Λαγκαδά
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΣΡΝΟΡ1Υ-Λ0Χ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6Υ49ΟΡ1Υ-ΣΤ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λαγκαδά
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
446226.028
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4517725.570
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.811360
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.364200
NATURA 2000
ΝΑΙ