← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΦΣ3ΟΡ1Υ-ΧΚ0
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ. 344
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-01-18
Θέμα
2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1772-23-05-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 3064-14-09-2015 ΑΕΠΟ, για την υλοποίηση του έργου «Αμμοληψία από τον ποταμό Άρδα στις θέσεις “Ρίζια 1”, “Ρίζια 2” και “Κόμαρα”» στο Δήμο Ορεστιάδας του Ν. Έβρου, από το Δήμο Ορεστιάδας, ως προς την αναδιατύπωση περιβαλλοντικού όρου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Δήμος Ορεστιάδας
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΣ3ΟΡ1Υ-ΧΚ0/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΙΩΟΡ1Υ-ΒΗΣ, 78Ε7ΟΡ1Υ-ΕΞΖ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ορεστιάδας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
702677
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4612738
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.643160
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.435410
NATURA 2000
ΝΑΙ