← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω4ΛΠ4653Π8-8ΝΑ
Αρ. πρωτοκόλλου
4281
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-17
Θέμα
Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος: (i) της υπ. αρ. 126393-16.2.2007 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και (ii) της υπ. αρ. 18112-95-20.9.1996 Κ.Υ.Α Ε.Π.Ο (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και (iiI) της υπ. αρ. 92073-16.5.1994 18112-95-20.9.1996 Κ.Υ.Α Ε.Π.Ο (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) - με τις οποίες εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος (συμπεριλαμβανομένης της ευρείας παράκαμψης Κορίνθου)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4ΛΠ4653Π8-8ΝΑ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομόυς