← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΑ9Φ4653Π8-Ρ9Ξ
Αρ. πρωτοκόλλου
4272
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-02-17
Θέμα
Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος: (i) της υπ. αρ. 102696-30.5.2006 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Τμήμα Πάτρα (τέλος παράκαμψης Πάτρας) – Αμαλιάδα» και (ii) της υπ. αρ. 100163-30.5.2006 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Τμήμα Αμαλιάδα – Πύργος – Τσακώνα», ως προς την οριστικοποίηση του βασικού σχεδιασμού του οδικού έργου
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ/ΔΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑ9Φ4653Π8-Ρ9Ξ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομόυς