← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΠ9ΛΟΡ1Υ-ΧΑΨ
Αρ. πρωτοκόλλου
2790/1792
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-08-16
Θέμα
2η Τροποποίηση της Α.Π. οικ. 84243-07-06-2002 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.5203-21-12-2012 (ΑΔΑ:ΩΔΝΤΟΡ1Υ-Τ3Κ) Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ., για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά Ν. Καβάλας, ως προς την απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του χειμάρρου Μαρμαρά και χρήση τους για την κατασκευή του φίλτρου του φράγματος, από την Κ-Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Κ-Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. - ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ9ΛΟΡ1Υ-ΧΑΨ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΔΝΤΟΡ1Υ-Τ3Κ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παγγαίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
505764.990
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4515312.359
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.791360
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.070110
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2047