← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ0Δ5ΟΡ1Γ-Τ54
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.63763
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Aνανέωση της με Α.Π. οικ. 132859-7.07.2003 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σμιξιώτικου, ισχύος 4,95 ΜW , στη θέση «Στόμιο», στο ρέμα Σμιξιώτικο, στο Δήμο Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ0Δ5ΟΡ1Γ-Τ54/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
391
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
124
Χ (ΕΓΣΑ 87)
261831.73
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4439802.27
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.077460
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.208630
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
2095