← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
69Θ6ΟΡ1Ι-ΦΔΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.30081/22.04.2016
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Ανανέωση – τροποποίησητης υπ αριθμ. οικ.504-15.04.2005 ΑΕΠΟΓ.Γ.Π.Ν.Α.τηςυφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου που αναβαθμίζει κατηγορία 4* σε 5*και αυξάνει δυναμικότητα από 241 σε τελική δυναμικότητα388 κλίνεςμε την επωνυμία «LydiaMarisResort&Spa», σε γήπεδο εμβαδού 22.780 τμ. στη θέση «Βιέννης 3» , στην περιοχή Κολύμπια, Δ.ΕΑφάντου, Δήμου Ρόδουιδιοκτησίας GLAMOURAE. <br /> Συμπλήρωσηπρος εναρμόνιση και επικαιροποιηση των όρων με νέους όρουςκαιεπαναδιατυπώσησε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Ξ.Τ.Ε.ΕGLAMOURA.E
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69Θ6ΟΡ1Ι-ΦΔΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
387
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
320
Χ (ΕΓΣΑ 87)
873957
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4020003
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.255130
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
28.163180
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5291