← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ1ΙΩΟΡ1Ι-1Θ5
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.30065/22.04.2016
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Τροποποίηση και Ανανέωση της αρ. πρ.102373-1001-23.03.2004 ΚΥΑ (που ενοποίησε σε τελική ΕΠΟ αναθεωρούμενες τις ΚΥΑ 68632-99 και 108272-98) ως ισχύει με την Απόφαση ΓΓΠΝΑαριθμ. 908-10.07.2006 τροποποίησης της, και αφορά την δραστηριότητα λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Βρουλίδια» Δήμου Καλυμνίων, Νομού Δωδ-σου Π.Ν.Α. αποτελούμενη από 2 πάρκα (‘Α πάρκο εκτροφής τσιπούρας, λαυρακιού 10 στρεμ. Και ‘Β πάρκο εκτροφής ευρυαλων μεσογειακών ειδών 20 στρ) ετήσιας συνολικής δυναμικότητας 380τνγια λογαριασμό της "ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILYA.E" μετονομαζόμενη σε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ»<br /> Συμπλήρωσηπρος εναρμόνιση και επικαιροποιηση των όρων με νέους όρουςκαι επαναδιατυπώσησε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
« ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ1ΙΩΟΡ1Ι-1Θ5/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
389
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
189
Χ (ΕΓΣΑ 87)
770 152.986
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4 094 910.121
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.964100
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
27.036090
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4724