← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΗΤΦ4653Π8-ΓΨΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
23283
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Ο.Π. 18&19 στο Νότιο Βούρινο θέση ‘Αετοράχη’ περιοχή Ποντίνης Δ. Γρεβενών» της εταιρίας ‘ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.’
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΤΦ4653Π8-ΓΨΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
401
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
386
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
124
Χ (ΕΓΣΑ 87)
305259.011
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4441529.392
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.104160
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.716980
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
761