← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
60ΨΠ4653Π8-1ΘΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
23287
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μεταλλευτική έρευνα με γεωτρήσεις πυρηνοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη μέσα στην Οριστική Μεταλλευτική Παραχώρηση ΟΠ20, στη θέση ‘Μουτσάρα’ Νότιου Βούρινου, Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, Π.Ε. Γρεβενών» της εταιρίας ‘ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.’
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/60ΨΠ4653Π8-1ΘΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
401
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
386
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
124
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
306715.060000
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
4431883.885000
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
762