← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΥΞΑΟΡ1Θ-81Ξ
Αρ. πρωτοκόλλου
οικ.1723
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-16
Θέμα
Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 6374-31-8-2009 Απόφασης Γενικού Γραμματέα<br /> Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Πίστα<br /> Αγώνων ΜΟΤΟΚΡΟΣ του Αγωνιστικού Ομίλου Λασιθίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή<br /> Εσταυρωμένος του οικισμού Χουμεριάκου, Δ.Ε. Νεάπολης, Δήμου Αγίου Νικολάου Ν.<br /> Λασιθίου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
Αγωνιστικός Ομίλος Λασιθίου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΞΑΟΡ1Θ-81Ξ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
393
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
63
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3002