← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω5ΩΦ4653Π8-ΦΑ1
Αρ. πρωτοκόλλου
15022
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-05-16
Θέμα
«Εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 8γ, του Νόμου 4014-2011, στην με α.π. 158176-17.02.09 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρείας «ΚΕΒΕ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ε.Ο Κομοτηνής – Ξάνθης στη θέση Υφαντές στο Ν. Ροδόπης.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΚΕΒΕ ΑΕ.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΩΦ4653Π8-ΦΑ1/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
390
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
211
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
719