← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7Υ4Ο4653Π8-Ζ02
Αρ. πρωτοκόλλου
23069
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-05-16
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 174848-12.9.14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις-Ελληνικό Τμήμα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 153482-17.11.2015 Απόφαση, ως προς τη θέση του Σταθμού Συμπίεσης Κήπων, Π.Ε. Έβρου
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG(TAP AG)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Υ4Ο4653Π8-Ζ02/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
392
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
390
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
74