← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
71Χ04653Π8-7Ρ2
Αρ. πρωτοκόλλου
17407
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-05-16
Θέμα
Ανανέωση της υπ’ αρ. 122221-16.08.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΠΑΛΛΗΝΗΣ & Γραμμή Μεταφοράς 400 kV ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΑΔΜΗΕ /ΔΝΕΜ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71Χ04653Π8-7Ρ2/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
392
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Νομού και εντός ορίων Περιφέρειας
Περιφέρεια
27
Νομαρχία
Σε περισσοτερους από έναν Νομούς
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
27
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
429