← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΡΔΤΟΡ1Υ-8Φ5
Αρ. πρωτοκόλλου
2414
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Παράταση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ.πρωτ. 3923-17-5-2011 ΔΙΠΕΧΩΣΚΜ Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής Ασβέστου Υδρασβέστου» της εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ»(ΑΦΜ 094042691, που είναι εγκαταστημένη στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου του Δήμου Κύρρου-Πελλας της ΠΕ Πέλλας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014-2011
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΟΜΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΔΤΟΡ1Υ-8Φ5/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
390
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Ναι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
299
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1144