← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΡΤΨΟΡ1Υ-ΒΩ5
Αρ. πρωτοκόλλου
2514
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Παράταση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ.πρωτ. 4527-27-7-2011 ΔΙΠΕΧΩΣΚΜ Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο κατασκευής χαλυβδοσωλήνων» της εταιρίας «ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ»(ΑΦΜ 094042691,ΔΥΟ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), που είναι εγκαταστημένη στην οδό Μοναστηρίου 132, Δήμου Ελευθερίου –Κορδελιού του Ν.Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ8γ, του Ν.4014-2011
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΡΤΨΟΡ1Υ-ΒΩ5/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
390
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
213
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5047