← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΤ5Β4653Π8-ΡΟΓ
Αρ. πρωτοκόλλου
19570
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Τροποποίηση της με α.π. οικ. 202159-3.10.12 Απόφασης Έγκρισης Περ-κών Όρων των «Έργων επέκτασης-βελτίωσης και λειτουργίας λιμένα Ηρακλείου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όσον αφορά στην εκβάθυνση λιμενολεκάνης λιμένα Ηρακλείου και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε θαλάσσια περιοχή
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΟΛΠ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤ5Β4653Π8-ΡΟΓ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
384
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
164
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
790