← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΕΦ84653Π8-ΤΤΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
19568
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Ανανέωση και τροποποίηση της ΚΥΑ 35921-1994 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα έργα του Λιμένα Πατρών που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου Δήμου στο Νομό Αχαΐας, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΚΥΑ 141484-2005 και τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 170898-2014 και υπ’ αρ. 175090-2014 Αποφάσεις Γ. Δ-ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΟΛΠΑ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΦ84653Π8-ΤΤΖ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
384
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
296
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1005