← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω0ΡΕ4653Π8-8Κ6
Αρ. πρωτοκόλλου
19856
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-05-16
Θέμα
Εξαίρεση του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στον Κηφισό ποταμό (παρά την οδό Λ.Κατσώνη , από τρεις Γέφυρες μέχρι τεχνικό εκβολής Ρέματος Αχαρνών ) Περιφέρειας Αττικής για άρση επικινδυνότητας», από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Φορέας έργου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΕΥΔΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0ΡΕ4653Π8-8Κ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
403
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
383
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Νομού
Περιφέρεια
27
Νομαρχία
519
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
27
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
519
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
970